1. سوابق علمی و آموزشی:

– تالیف کتاب شناخت ریسک و روشهای کنترل آن در بیمه های آتش سوزی
– تالیف خود آموز بیمه آتش سوزی(در دست چاپ)
– تالیف کتاب مدیریت ایمنی ریسک
– تالیف کتاب کلیات و اصول بیمه های بازرگانی
– تالیف جزوه آموزشی مدیریت ریسک
– تالیف جزوه آموزشی ایمنی در برابر حوادث روستایی و کارگری
– تالیف کتاب مدیریت ریسک در متون و ادبیات فارسی
– تالیف کتاب حقوق تطبیقی بیمه
– تالیف کتاب سعدی در کسوت مدیریت ریسک
– تدریس مدیریت ریسک و متون بیمه ای در بیمه مرکزی ایران، بیمه های دولتی و بخش خصوصی، مرکز آموزش
تحقیقات صنعتی ایران و پتروشیمی و نیروهای مسلح و سایر سازمانها

2 . سوابق حرفه ای و اجرایی:

– مدیر بیمه ایران در استان مازندران
– مدیر بیمه ایران در بازار تهران
– عضو شورای فنی و مطالعات بیمه ایران
– مشاور مدیریت ریسک بیمه ایران
– مدیر عامل شرکت مهندسی ارزیابی خطر پیشگامان ایمن سنجش
– کارشناس ارزیاب خسارت بیمه ای ) Insurance Loss Adjuster )
– رئیس انجمن ارزیابان مستقل خسارت بیمه ای
– مدیر عامل موسسه ارزیابی خسارت بیمه ای پاهنگ نیک اندیش

گلچینیان