انجمن حرفه ای صنعت بیمه برگزار می کند
آزمون های
مقدماتی عمومی
صلاحیت حرفه ای
و
مهلت ثبت نام تا 22 آبان
6 آذر ماه 1399
Slider