• فوق لیسانس حسابداری
  • کارشناس بیمه از سال 1364
  • سابقه تدریس بیمه های اتکائی در دانشکده بیمه اکو
  • مدیر صدورضمانتنامه و مدیر خسارت صندوق ضمانت صادرات ایران
  • عضو کمیته فنی صندوق ضمانت صادرات ایران به مدت بیش از شش سال
پری رضایی میرزایی