• مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت بیمه پاسارگاد از سال 1387 – تاکنون
  • مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت بیمه آسیا از سال 1364 – 1386
  • مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بیمه اتکائی امین از سال 1386 – 1387
  • عضو کارگروه اصلی برنامه تحول در صنعت بیمه
  • مسئول کارگروه مالی، اداری، شبکه فروش و تعامل بیمه با بازار پول و سرمایه
  • عضو کمیته مالی هیات مدیره مشترک شرکت های بیمه
  • عضو کارگروه تدوین اساسنامه و آئین نامه استخدامی شرکتهای بیمه
  • مدرس دروس حسابداری و مالی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز تخصصی
معصوم ضمیری