• لیسانس بیمه های بازرگانی
  • گذراندن دوره های آموزشی بیمه در کالج بیمه انگلستان chartered insurance institute
  • فراگیری اصول ومحاسبات خسارت همگانی در  Richards hugg international انگلستان
  • آشنائی با حقوق بین الملل دریائی وکنوانسیون های حمل ونقل و چگونگی دفاع ازحقوق ذینفعان
  • تالیف کتاب بیمه های حمل و نقل
  • ترجمه مقررات یورک آنتورپ قدیم و جدید وبررسی مقایسه ای آن
  • ترجمه کلوز های بیمه باربری و تفسیر آن
  • جزوه آموزشی بازرگانی خارجی وبیمه حمل ونقل کالا
  • مدیرعامل شرکت کارگزاری بیمه حافظ
  • معاون فنی شرکت بیمه حافظ
  • رئیس شورای فنی بیمه تعاون
محمد جواد امامیان