• مدیر اتکایی بیمه ملت
  • عضو رسمی انجمن حرفهای صنعت بیمه
  • دبیر کارگروه اتکایی سندیکای بیمه گرانایران
  • مشاور اتکایی بیمه رازی
قره خانی