• عضو هیات مدیره شرکت خدمات بیمه ای امین پارسیان
  • دبیر کمیته مدیریت ریسک شرکت بیمه نوین
  • مشاور در امور مدیریت ریسک شرکت بیمه نوین
  • مشاور در امور مدیریت ریسک، تطبیق و مبارزه با پولشویی بانک پارسیان
89