• کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بیمه دانشگاه ایالتی هارتفورد آمریکا
  • مشاور ارشد مدیر عامل بیمه ایران معین در رشته بیمه های انرژی
  • مدیر ریسک شرکت ملی نفت ایران جهت استقرار نظامنامهH.S.E
  • مشاور ریسک و بیمه شرکت پایانه های صادراتی مواد نفتی(O.T.C)
مجتبی سهرابی