• از سال 1348 – 1350 اداره نظارت بر شرکتهای بیمه (اتکایی اجباری) شرکت بیمه ایران

از سال 1350 – 1379 بیمه مرکزی با سمت های:

 • رئیس اداره قبولی اتکائی
 • رئیس اداره واگذاری مجدد
 • مدیر بیمه های اتکایی
 • مدیر اتکایی اجباری
 • مدیر اتکایی بیمه های غیرباربری
 • سرپرست کمیته امور فنی
 • معاون فنی و عضو هیات عامل
 • معاون اتکایی و عضو هیات عامل
 • از سال 1380- 1382 عضو هیات مدیره شرکت بیمه توسعه
 • از سال 1382 – 1390 مدیرعامل بیمه اتکایی امین
 • مدرس بیمه اتکایی در دانشگاه های علامه ، تهران، آزاد، دانشکده امور اقتصادی
لطف اله نکویی دستجردی