• کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی بین الملل
  • مدرس دانشگاه در رشته مدیریت بیمه
  • مدیر بیمه های مسئولیت بیمه ملت
  • رئیس اداره خسارت بیمه های مسئولیت و طرحهای خاص شرکت بیمه پارسیان
  • رئیس اداره صدور بیمه های مسئولیت و طرحهای خاص شرکت بیمه پارسیان
1یعقوب عظیمی