سوابق اجرایی و مدیریتی

 • مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت خدمات بیمه ایی مسکن آباد 98-1393
 • نایب رئیس هیات مدیره شرکت سیمان شمال 97-1395
 • رئیس و عضو کمیته حسابرسی شرکت سیمان شمال 97-1395
 • مشاور مدیرعامل و عضو کمیته عالی مدیریت ریسک بانک مسکن 97-1393
 • مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت راه اقتصاد نوین 93-1391
 • عضو هیات مدیره شرکت بیمه نوین 93-1391
 • قائم مقام مدیر عامل مدیرعامل شرکت بیمه ملت 91-1382
 • سرپرست مدیریت اتکایی شرکت بیمه ملت 91- 1388
 • عضو هیات مدیره شرکت راه اقتصاد نوین 91-1388
 • عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان 85-1382
 • معاون اقتصادی و برنامه ریزی گروه بهمن 83-1381
masnavi