• مدیر بیمه های مهندسی و انرژی بیمه ملت از سال 84 تا کنون
  • مشاور معاونت برنامه ریزی و اقتصادی در گروه بهمن به مدت 3 سال
  • مدیر مهندسی شرکت طوفان ماشین به مدت 4 سال
  • مدیر مهندسی شرکت آریا دیزل پارت به مدت 6 سال
علیمحمدی