• معاون منابع انسانی و پشتیبانی / گروه صنعتی آمیکو / 1400 تا کنون
  • مدیر توسعه مدیریت و امور شعب / بیمه رازی / 99-1400
  • مدیر منابع انسانی و پشتیبانی / بیمه رازی / 97-99
  • مدیر توسعه و مدیریت / بیمه ملت / 93-95
  • رئیس اداره آموزش و توسعه منابع انسانی / بیمه ملت / 90-93
بابااکبری