1. شرکت سهامی بیمه ایران
  کارشناس صدور و خسارت رشته های بیمه ای در شعبه اجرائی
  کارشناس بیمه های اشخاص در مدیریت بیمه های اشخاص
  معاون اداره حوادث مدیریت بیمه های اشخاص
  رئیس اداره درمان مدیریت بیمه های اشخاص
  رئیس اداره نظارت بر بیمه های اشخاص مدیریت بیمه های اشخاص
  مدیر کل استان
  رئیس اداره کل بیمه های اشخاص
  مدیر مجتمع فاطمی
  مدیر مجتمع مطهری
  عضو شورای فنی
  مدیر امور شعب و نمایندگی ها
 2. شرکت سهامی بیمه ملت
  مدیر امور نمایندگان و کارگزاران
  مدیر مجتمع مرکزی
  مدیر بیمه های اتومبیل (با حفظ سمت عضو شورای فنی)
 3. شرکت بیمه تخصصی زندگی خاور میانه
  مدیر امور نمایندگان و مدیر فنی
  معاون فنی و(عضو شورای راهبری با حفظ سمت)
 4. شرکت بیمه تجارت نو
  مشاور اجرایی مدیر عامل در حوزه های)آموزش و توسعه شبکه فروش ، بیمه های
  زندگی و کمیته برنامه ریزی نیروی انسانی(
سازگار