فرآیند پرداخت خسارت در بیمه های مسئولیت

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 ریال
اگر مایل به شرکت در این وبینار آموزشی هستید فرم زیر را تکمیل کنید: برای مشاهده فرم ها ابتدا وارد…
3,000,000 ریال

نکات مهم در گزارش نویسی کارشناسی صدور و خسارت در بیمه های مهندسی و انرژی

بدون امتیاز 0 رای
6,000,000 ریال
اگر مایل به شرکت در این وبینار آموزشی هستید فرم زیر را تکمیل کنید: برای مشاهده فرم ها ابتدا وارد…
6,000,000 ریال

مفاهیم کاربردی در خسارت بیمه های مهندسی

بدون امتیاز 0 رای
6,000,000 ریال
اگر مایل به شرکت در این وبینار آموزشی هستید فرم زیر را تکمیل کنید: برای مشاهده فرم ها ابتدا وارد…
6,000,000 ریال

گزارش مقدماتی خسارت توسط کارشناس بیمه گر

بدون امتیاز 0 رای
6,000,000 ریال
اگر مایل به شرکت در این وبینار آموزشی هستید فرم زیر را تکمیل کنید: برای مشاهده فرم ها ابتدا وارد…
6,000,000 ریال

بیمه درمان

بدون امتیاز 0 رای
6,000,000 ریال
اگر مایل به شرکت در این وبینار آموزشی هستید فرم زیر را تکمیل کنید: برای مشاهده فرم ها ابتدا وارد…
6,000,000 ریال

بیمه حوادث

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 ریال
اگر مایل به شرکت در این وبینار آموزشی هستید فرم زیر را تکمیل کنید: برای مشاهده فرم ها ابتدا وارد…
3,000,000 ریال

آشنایی مقدماتی با محاسبات بیمه های عمر

بدون امتیاز 0 رای
4,500,000 ریال
اگر مایل به شرکت در این وبینار آموزشی هستید فرم زیر را تکمیل کنید: برای مشاهده فرم ها ابتدا وارد…
4,500,000 ریال

آشنایی با بیمه های عمر

بدون امتیاز 0 رای
4,500,000 ریال
اگر مایل به شرکت در این وبینار آموزشی هستید فرم زیر را تکمیل کنید: برای مشاهده فرم ها ابتدا وارد…
4,500,000 ریال