بسته های بین 1001 تا 2000 گرم

کتاب مدیریت ریسک

این کتاب شامل 12 فصل میباشد. مفهوم مدیریت ریسک در این فصل به موارد زیر پرداخته شده است: مشخص نمودن…

1,350,000 ریال

کتاب بیمه اتکایی – جلد دوم

این کتاب شامل 7 فصل میباشد. بازارهای بیمه اتکایی در این فصل به موارد زیر پرداخته شده است: در خصوص…

750,000 ریال

کتاب بیمه اتکایی – جلد اول

این کتاب شامل 10 فصل میباشد. هدف و طرفین قرارداد بیمه اتکایی در این فصل به موارد زیر پرداخته شده…

850,000 ریال

کتاب مفاهیم و اصول بیمه

کتاب مفاهیم و اصول بیمه منبع آزمون مقدماتی صلاحیت حرفه ای

600,000 ریال