سید محمد آسوده خلجانیسید محمد آسوده خلجانی
نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی ایرانیان
هادی دستبازهادی دستباز
عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت خطر
بهزاد ایثاریبهزاد ایثاری
رئیس هیئت مدیره بیمه آسماری
نصراله طهماسبی آشتیانینصراله طهماسبی آشتیانی
عضو هیأت مدیره شرکت بیمه نوین
غلامحسین جباریغلامحسین جباری
- ریاست اداره بیمه عمر، بیمه اتکایی، حسابداری کل بیمه ایزان و مدیریت بیمه های اتکایی ایران(15 سال)
- معاونت اتکایی و فنی بیمه مرکزی(7 سال)
- قائم مقام بیمه ایران(6 سال)
- مشاور بیمه ای در بیمه های دانا و آسیا