مصوبات شورای عالی بیمه

آئین نامه شماره 55: نحوه نظارت بر امور بیمه های اتکائی مؤسسات بیمه مستقیم

آئین نامه شماره 54: آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های عمر

آئین نامه شماره 53: شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه زمینی

آئین نامه شماره 52: قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

آئین نامه شماره 51: قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی

آئین نامه شماره 50: آیین نامه اعطای پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه ای

آئین نامه شماره 49: شورای عالی بیمه در اجرای بند الف ماده 21 مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات محترم وزیران درجلسه مورخ 82/04/03 که با حضور نماینده دبیر شورایعالی مناطق آزاد تشکیل شد

آئین نامه شماره 48: ضوابط اعطای نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی در مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران

آئین نامه شماره 47: دستورالعمل مربوط به سرمایه گذاری موسسات بیمه ثبت شده در مناطق آزاد

آئین نامه شماره 46: دستورالعمل مربوط به ذخایر و اندوخته های فنی موسسات بیمه ثبت شده در مناطق آزاد

آئین نامه شماره 45: دستورالعمل مربوط به ذخایر و اندوخته های قانونی موسسات بیمه ثبت شده در مناطق آزاد

  آئین نامه شماره 44: تعرفه بیمه نامه گروهی درمان تکمیلی

  آئین نامه شماره 43: شورای عالی بیمه در اجرای بند 3 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مقررات مشروحه را در تاریخ 81/05/22تصویب نمود

  آئین نامه شماره 42: آیین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه (نحوه به کار افتادن ذخایرو اندوخته ها)

  آئین نامه شماره 41: ››آیین نامه تاسیس فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسساتکارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسلامی ایران

  آئین نامه شماره 40:در اجرای بند 5 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی تصویب شد

  آئین نامه شماره 39: شماره قرارداد

  آئین نامه شماره 38: شورای عالی بیمه در اجرای بند 4 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مقررات مشروحه را در تاریخ 77/06/21تصویب نمود

  آئین نامه شماره 37: شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان

  آئین نامه شماره 36: شورای عالی بیمه در اجرای بند 3 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مقررات مشروحه را در تاریخ 75/05/29تصویب نمود

  آئین نامه شماره 35: بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

  آئین نامه شماره 34: شرایط عمومی بیمه نامه اعتبارصادرات کالا و حداقل نرخ حق بیمه

  آئین نامه شماره 33: شورای عالی بیمه در اجرای بند 4 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مقررات مشروحه را در تاریخ 73/12/15تصویب نمود

  آئین نامه شماره 32: تعرفه مازاد مالی و جانی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث

  آئین نامه شماره 31: شورای عالی بیمه در اجرای بند 5 و 7 از ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مقررات مشروحه را در تاریخ 72/02/20 تصویب نمود

  آئین نامه شماره 30: شورای عالی بیمه در اجرای بند 3 و 4 از ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مقررات مشروحه را در تاریخ 71/10/21 تصویب نمود

  آئین نامه شماره 29: آیین نامه کارمزد نمایندگی

  آئین نامه شماره 28: تعریف و شرایط نمایندگی بیمه(آئین نامه 28 ملغی شده و آئین نامه 57 جایگزین آن شده)

  آئین نامه شماره 27: تعرفه بیمه هزینه های بیمارستانی و جراحی

  آئین نامه شماره 26: شرایط عمومی بیمه نامه هزینه های بیمارستانی و جراحی

  آئین نامه شماره 25: آیین نامه راجع به تعرفه بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی

  آئین نامه شماره 24: تعرفه بیمه حوادث

  آئین نامه شماره 23: شرایط عمومی بیمه حوادث انفرادی

  آئین نامه شماره 22: ذخائر فنی موسسات بیمه (جایگزین آیین نامه شماره 1 و مکمل های آن)

  آئین نامه شماره 21: شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی , صاعقه , انفجار(جایگزین ماده 2 آئین نامه شماره 2)

  آئین نامه شماره 20: حداکثر کارمزد قابل پرداخت(در تاریخ 71/09/02 ملغی شده و آئین نامه 29 جایگزین شده)

  آئین نامه شماره 19: آیین نامه نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی (سرمایه گذاریهای مجاز) موسسات بیمه

  آئین نامه شماره 18: آئین نامه نمایندگی بیمه(در تاریخ 71/06/09 ملغی شده و آئین نامه 28 جایگزین شده)

  آئین نامه شماره 17: مکمل آیین نامه شماره 2، مجازبودن موسسات بیمه کشور به صدور بیمه نامه اعتبار

  آئین نامه شماره 16: مکمل آیین نامه های شماره 1 و 5

  آئین نامه شماره 15: مجاز نمودن شرکت های بیمه به صدور بیمه نامه برای انواع دام و طیور

  آئین نامه شماره 14: نحوه برخورد با موسسات بیمه که تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه را رعایت نمی کنند

  آئین نامه شماره 13: آیین نامه بیمه های زندگی

  آئین نامه شماره 12: سرمایه گذاری موسسات بیمه(در تاریخ 81/03/28 ملغی شده و 42 جایگزین آن شده)

  آئین نامه شماره 11: آیین نامه ذخایر و اندوخته های قانونی مؤسسات بیمه

  آئین نامه شماره 10: ذخایر فنی موسسات بیمه(در تاریخ 67/08/11 ملغی شده و آئین نامه 22 جایگزین آن شده)

  آئین نامه شماره 9: تعرفه بیمه آتش سوزی (تاریخ تصویب 52/08/01)(در تاریخ 80/06/06 ملغی شده و آئین نامه 25 جایگزین آن شده)

  آئین نامه شماره 8: شورای عالی بیمه در اجرای بند 4 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری این آئین نامه را که مشتمل بر 14 ماده است در جلسه 52/06/20 تصویب نمود

  آئین نامه شماره 7: مقررات مکمل آیین نامه های شماره 1 و 3(تاریخ تصویب 52/03/07)

  آئین نامه شماره 6: آیین نامه دلالی رسمی بیمه(تاریخ تصویب 52/02/24)

  آئین نامه شماره 5 : آیین نامه مربوط به تعیین کارمزد انواع بیمه که در آیین نامه شماره 1 مصوب شورای عالی بیمه معین نشده است(تاریخ تصویب 51/10/16)

  آئین نامه شماره 4 : آیین نامه ودایع موسسات بیمه خارجی(تاریخ تصویب 51/05/24)

  آئین نامه شماره 3 : تعیین میزان کارمزد و حق بیمه (تاریخ تصویب 51/01/27) (در تاریخ 85/11/28 ملغی شد و آئین نامه شماره 20 جایگزین آن شد)

  آئین نامه شماره 2 : تعیین انواع معاملات بیمه و شرائط عمومی بیمه نامه ها (تاریخ تصویب 51/01/27)

  آئین نامه شماره 1 : نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود (تاریخ تصویب51/01/27)