• مدیر بیمه های درمان بیمه ملت
  • مدیر کل بیمه های اشخاص، درمان، عمر و حوادث در بیمه حکمت صبا در سال 96
  • مدیر بیمه های اشخاص بیمه آرمان به مدت 5 سال
گرشاسبی