سوابق اجرایی:

١. معاون فنی بیمه های اشخاص شرکت بیمه ملت، از آذرماه ٩٨
٢. عضو هیئت مدیره انجمن اکچواری ایران، از مرداد ٩٧
٣. مدیر بیمه های زندگی شرکت بیمه ملت، از اسفند ١٣٩۵ تا کنون
۴. اکچوئر رسمی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۵. رئیس اداره اکچواری شرکت بیمه سامان، از ١٣٩٠ به مدت ۶ سال.
۶. نماینده رسمی شرکت بیمه سامان در حوزه اکچواری در بیمه مرکزی، از ١٣٩١ به مدت ۵ سال
٧. معاون اداره محاسبه و کنترل ذخایر فنی بیمههای اندوخته ساز شرکت بیمه سامان، از ١٣٨٧ به مدت ٣ سال
٨. کارشناس اکچواری شرکت بیمه سامان، از سال ١٣٨۶ به مدت ١۵ ماه.

جناتی کاشانی