• در سال ۱۳۸۳ مدیر بازرگانی و امور بین الملل شرکت هایکارت کیش (پرداخت الکترونیک سامان)
  • مدیریت فناوری و اطلاعات شرکت بیمه سامان
  • مدیریت امور مالی شرکت بیمه سامان
  • سرپرست مدیریت بیمه های عمر و اندوخته ساز شرکت بیمه سامان
احمدرضا ضرابیه