احمدرضا ضرابیه

احمدرضا ضرابیه
نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره

حجت پوستین چی

حجت پوستین چی
خزانه دار

غلامعلی ثبات

غلامعلی ثبات
عضو اصلی هیات مدیره

سید محمد آسوده خلجانی

سید محمد آسوده خلجانی
رئیس و عضو اصلی هیات مدیره

مسعود حجاریان کاشانی

مسعود حجاریان کاشانی
مدیرعامل