مسعود حجاریان کاشانیمسعود حجاریان کاشانی
مدیرعامل
سید محمد آسوده خلجانیسید محمد آسوده خلجانی
رئیس و عضو اصلی هیات مدیره
غلامعلی ثباتغلامعلی ثبات
عضو اصلی هیات مدیره
حجت پوستین چیحجت پوستین چی
عضو اصلی هیات مدیره
احمدرضا ضرابیهاحمدرضا ضرابیه
نایب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره