درباره انجمن

پروانه فعالیت انجمن حرفه ای صنعت بیمه

امروزه صنعت بیمه به واسطه حضور بخش خصوصی، واگذاری شرکت های دولتی، آزادسازی تعرفه ها و گسترش سریع تقاضای بیمه، تحولات بسیاری را تجربه می کند. در جهت پاسخگویی به الزامات شرایط موجود، حضور یک انجمن حرفه ای کارآمد که متشکل از افراد صاحب نظر و پیشکسوت در امر بیمه بوده  و در راستای افزایش توان حرفه ای و علمی صنعت بیمه کشور  فعالیت نماید، بسیار ضروری است.

با این اندیشه و با هدف صیانت از نقش و جایگاه صنعت بیمه، انجمن حرفه ای صنعت بیمه در دیماه 1391 به عنوان یک سازمان مردم نهاد به شماره ثبت 30222 و با مجوز شماره 83/65727 از وزارت کشور، شروع به فعالیت کرد.