EN
88193772(021)
خدمات انجمن
کارگاههای آموزشی
  • جزئیات

آموزش های انجمن در قالب کارگاه های تخصصی workshops انجام می شود این کارگارگاه ها در سطوح مختلف برای رشته های مختلف طراحی شده است وتا کنون بیش از سی کارگاه توسط اساتید مجرب انجمن ، بصورت حضوری اجرا شده است . این کارگاه ها به سیستم آموزش مجازی انجمن نیز منتقل شده و بصوت اینترنتی روی سایت انجمن به آدرس pii.ir در اختیار متقاضیان قرار می گیرند .

استفاده کنندگان از کارگاه های تخصصی گواهی معتبر و امتیاز آموزشی دریافت می نمایند که برای تمدید و ارتقائ رتبه صلاحیت حرفه ای آنها استفاده می شود .