EN
88193772(021)

کارگروه اتکایی

کارگروه اتکایی21 بهمن 1398

بسمه تعالی

جلسه نهم کارگروه تخصصی اتکائی انجمن حرفه ای صنعت بیمه در ساعت 15 روز سه شنبه پانزدهم بهمن ماه 1398 در محل پژوهشکده بیمه و با شرکت اعضاء زیر تشکیل گردید؛آقای سلطانی و خانمها ربیعی، الهی، رضایی وعطاطلب

در این جلسه ابتدا و وفق دستور جلسه اعلامی موضوع تعریف واقعه سیل بویژه سیل فروردین 98 در قراردادهای اتکائی مازاد خسارت صنعت مورد بحث قرار گرفت,
  •  در قرارداد سیل دو نوع رویکرد برای تعریف سیل وجود دارد اول تعریف سنتی که معمولا 504 ساعت تعیین می گردد و کلیه خسارات سیل مشروط به شرایط بیمه نامه در طول این مدت برای قرار دادهای اتکائی یک واقعه و با یک فرانشیز در نظر گرفته می شود.
  •     رویکرد دوم که حسب اعلام اعضای محترم در قرارداد مازاد خسارت سال 98 گنجانیده شده است، کلوز جدید می باشد که بجای گنجانیدن ساعت، عبارت واقعه را در برگیرنده کلیه خساراتی که مستقیما ناشی از همان دلیل، همان زمان و همان منطقه است، می داند.
  •     در نهایت نیز حسب عرف معمول در صنعت بیمه دنیا اعلام شد که در کلیه مواردی که حسب کلوز جدید نتوان به اجماع در خصوص یک واقعه رسید از روش سنتی ساعت استفاده می گردد.

موضوع دوم مورد بحث کارگروه اتکائی اصل علی و معلولی در تشخیص پوشش داشتن یا عدم آن برای خسارتهای اتکائی بود که اهم نظرات اعلام شده به شرح ذیل بود؛
  •     ابتدا علت آنی مبنای تشخیص پوشش یا عدم پوشش بود که در سنوات بعد به موثرترین علت تغییر یافت.
  •     در زنجیره علل برای بروز یک خسارت تشخیص اینکه کدام علت موثراست، بسیار مشکل است. در این موارد چه باید کرد؟

در پایان و نظر به اهمیت و جذابیت موضوع مقرر گردید اعضاء بررسی و مطالعه بیشتری نموده و موضوع را با ذکر مثالهای عملیاتی و کارهای در دست اقدام خود بویژه در خصوص خسارات آبانماه گذشته پرتفوی خود در جلسات بعدی مجددا مطرح نمایند.

جلسه در ساعت 17:00 به پایان رسید.
کارگروه اتکایی