کارگاه بررسی کتاب ارزش های نسبی خدمات


ظرفیت دوره:  40

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان): 
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات