مبانی ریاضی بیمه های زندگی و مستمری


ظرفیت دوره:  35

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان):  200000
زمان و مکان برگزاری:

تاریخ و مکان برگزاری کارگاه در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد افراد متقاضی، متعاقبا اعلام می گردد.

ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

آزمون گواهینامه صلاحیت حرفه ای (عمومی)


ظرفیت دوره:  0

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان):  600,000
زمان و مکان برگزاری:

زمان برگزاری جمعه 29 دی ماه 96

دریافت کارنامه مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

کارگاه آشنایی با استانداردهای گزارشگری مالی


ظرفیت دوره:  30

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان): 
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

کارگاه مدیریت ریسک


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان): 
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

کارگاه بررسی کتاب ارزش های نسبی خدمات


ظرفیت دوره:  40

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان): 
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات