بیمه های باربری


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  200,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

آشنایی با بیمه نامه های مسئولیت ادعامحور


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  200,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

داوری در دعاوی بیمه


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  150,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

دانش عمومی شناورها (General ship knowledge)


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  300,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

مفهوم خسارت دربیمه های مسئولیت


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  150,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

خسارت مالی دربیمه های اتومبیل


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان):  200,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

خسارت جانی( بدنی) در بیمه های اتومبیل


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  200,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

اصول و فنون حرفه ای مذاکره در فروش بیمه های عمر


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  300,000
زمان و مکان برگزاری:توقف ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

اصول و استراتژی های مشتری یابی دربیمه های عمر


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  300,000
زمان و مکان برگزاری:توقف ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

مبانی حسابداری در شرکت بیمه ( آموزش الکترونیکی)


ظرفیت دوره:  1000

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان):  60000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات