خسارت جانی( بدنی) در بیمه های اتومبیل


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  200,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

اصول و فنون حرفه ای مذاکره در فروش بیمه های عمر


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  300,000
زمان و مکان برگزاری:توقف ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

اصول و استراتژی های مشتری یابی دربیمه های عمر


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  300,000
زمان و مکان برگزاری:توقف ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

مبانی حسابداری در شرکت بیمه ( آموزش الکترونیکی)


ظرفیت دوره:  1000

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان):  60000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

بیمه باربری ( آموزش الکترونیکی )


ظرفیت دوره:  1000

مدت (ساعت):   4 ساعت

هزینه دوره (تومان):  60,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

ارتباطات در صنعت بیمه دوره 1


ظرفیت دوره:  90

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان):  200000
زمان و مکان برگزاری:

14:00 الی 18:00

ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

تبلیغات در صنعت بیمه دوره 1


ظرفیت دوره:  90

مدت (ساعت):   8 ساعت

هزینه دوره (تومان):  200000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

اکچوئری دوره 1


ظرفیت دوره:  30

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  150000
زمان و مکان برگزاری:

14:00 الی 18:00

ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات