بیمه حمل ونقل


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  100,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

محاسبه نرخ در قراردادهای اتکایی غیر نسبی


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  150,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

راهکارهای کاهش واگذاریهای اتکایی در بیمه های اموال


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  150,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

بیمه های اتکایی و قراردادهای آن


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  200,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

آزمون سطح مقدماتی صلاحیت حرفه ای دوره پانزدهم - مورخ یکم دی ماه


ظرفیت دوره:  1000

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان):  150,000
زمان و مکان برگزاری:

زمان جمعه 96/10/01 ساعت 14:00

دریافت کارنامه مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

انگلیسی کاربردی و خودآموز برای توسعه فروش بیمه


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  50?000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

مهندسی ریسک در پالایشگاههای نفت


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  100,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

عناصر کلیدی در بیمه سازه های دریایی


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  200,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

بیمه های اتکایی پیشترفته


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان):  200,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

تخصصی مدیریت ریسک


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  100,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

کاربردهای آمار درصنعت بیمه


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  150,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

نقش و اهمیت HSE در صنعت بیمه


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  200,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان):  200,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

توانگری مالی شرکتهای بیمه


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  150,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات