انگلیسی کاربردی و خودآموز برای توسعه فروش بیمه


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  50?000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

مهندسی ریسک در پالایشگاههای نفت


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  100,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

عناصر کلیدی در بیمه سازه های دریایی


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  200,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

بیمه های اتکایی پیشترفته


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان):  200,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

تخصصی مدیریت ریسک


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  100,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

کاربردهای آمار درصنعت بیمه


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  150,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

نقش و اهمیت HSE در صنعت بیمه


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  200,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):  

هزینه دوره (تومان):  200,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

توانگری مالی شرکتهای بیمه


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  150,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

بیمه های باربری


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  200,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

آشنایی با بیمه نامه های مسئولیت ادعامحور


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  200,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

داوری در دعاوی بیمه


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  150,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات

دانش عمومی شناورها (General ship knowledge)


ظرفیت دوره:  50

مدت (ساعت):   8

هزینه دوره (تومان):  300,000
زمان و مکان برگزاری:ثبت نام مشاهده سرفصل ها و سایر توضیحات