سرفصل ها و سایر توضیحات:


زمان و مکان برگزاری:

زمان آزمون : 97/02/21 ساعت برگزاری : 14:00

در پایان به شرکت کنندگان گواهی‌نامه معتبر از طرف انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اعطا می‌شود.