سرفصل ها و سایر توضیحات:

سرفصل مطالب کارگاه "راهکارهای کاهش واگذاری اتکایی در بیمه­های اموال"


الف- در پوشش های اتکائی بصورت قرارداد Reinsurance Treaty :
1- افزایش سهم نگهداری در قرارداد اتکائی مشارکت با شرط پوشش قرارداداتکا ئی مازاد خسارت برای حادثه Cat.X.L
2- تغییر ساختار قرارداد اتکائی مشارکت به قرارداد اتکائی مازاد سرمایه با توجه به
2-1- سهم نگهداری واقعی شرکت در هرریسک
2-2- ریسک پروفایل رشته مورد نظر Risk Profile
3- مکانیزم های کاهش واگذاری در قرارداد اتکائی مازاد سرمایه
3-1- تقسیم یا تفکیک ریسک
3-2- واگذاری بر اساس شرطLoss Limit یا First Loss
3-3- واگذاری بر اساس MPL
3-4- حذف جدولTable of Retention از قرارداد
4- تغییر ساختار قرارداد های اتکائی نسبی به قرار دادهای غیر نسبی
4-1- قرارداد اتکائی مازاد خسارت برای ریسک با توجه به Risk. X.L
4-1-1- سهم نگهداری شرکت در هر خسارت
4-1-2- لاس پروفایل شرکت Loss Profile
4-2- قرارداد اتکائی مازاد خسارت برای حادثه Cat.X.L
4-2-1- تهیه سهم نگهداری واقعی شرکت
4-2-2- محاسبه حداکثر تعهد شرکت با توجه به خطرات بالقوه موجود Max.Expsure

 

ب:در پوشش های اتکائی به صورت اختیاری
5- استفاده از تفکیک یا تقسیم ریسک
6- صدور بیمه نامه بر اساس شرط Loss Limit یا First Loss
7- تهیه گزارش جامع و کامل از ریسک مورد بیمه شامل
7-1- وضعیت ایمنی مورد بیمه
7-2- سابقه خسارتی مورد بیمه
7-3- محاسبه MPL یا EML مورد بیمه و ...
8- اخذ پوشش اتکائی غیر نسبی بصورت قرار داد مازاد خسارت Fac.X.L
9- پوشش اتکائی باربری
9-1- انجام حمل به دفعات Part Shipment
9-2- میزان نگهداری حمل بر روی یک کشتی Per Vessel Shipment
مدرسین:

خانم پری میرزایی رضایی

فوق لیسانس حسابداری

کارشناس بیمه از سال 1364

سابقه تدریس بیمه های اتکائی در دانشکده بیمه اکو

مدیر صدورضمانتنامه و مدیر خسارت صندوق ضمانت صادرات ایران

عضو کمیته فنی صندوق ضمانت صادرات ایران به مدت بیش از شش سال

 

 

آقای لطف الله نکویی

از سال 1348 – 1350 اداره نظارت بر شرکتهای بیمه (اتکایی اجباری) شرکت بیمه ایران

از سال 1350 – 1379 بیمه مرکزی با سمت های:

رئیس اداره قبولی اتکائی

رئیس اداره واگذاری مجدد

مدیر بیمه های اتکایی

مدیر اتکایی اجباری

مدیر اتکایی بیمه های غیرباربری

سرپرست کمیته امور فنی

معاون فنی و عضو هیات عامل

معاون اتکایی و عضو هیات عامل

از سال 1380- 1382 عضو هیات مدیره شرکت بیمه توسعه

از سال 1382 – 1390 مدیرعامل بیمه اتکایی امین

مدرس بیمه اتکایی در دانشگاه های علامه ، تهران، آزاد، دانشکده امور اقتصادی

 

 زمان و مکان برگزاری:

در پایان به شرکت کنندگان گواهی‌نامه معتبر از طرف انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اعطا می‌شود.