سرفصل ها و سایر توضیحات:

سرفصل مطالب

تعریف بیمه اتکائی

شباهتها و تفاوتهای بیمه اتکایی با بیمه مستقیم

لزوم استفاده از بیمه های اتکائی

انواع قراردادهای اتکائی نسبی

نمونه اسلیپ قرارداد مشارکت

تصمیم گیری: چقدر بخریم؟

تصمیم گیری: چه نوع قرارداد اتکائی بخریم؟

طراحی قرارداد مشارکت

انتخاب سطح نگهداری

وردینگ قرارداد را چه کسی تهیه می کند؟

انواع صورتحسابهای اتکائی

اقلام فنی مندرج در صورتحساب اتکائی

انواع قراردادهای غیر نسبی

قرارداد مازاد خسارت

موارد استفاده از قراردادهای مازاد خسارت

مازاد خسارت بر اساس هر ریسک

تفاوتهای مازاد خسارت با قرارداد مازاد خسارت فاجعه آمیز

قرارداد زیان بس

نرخ گذاری قراردادهای غیر نسبی

نرخ گذاری _ قرارداد XL ریسک

نقطه سربسر

روشهای نرخ گذاری قرارداد XL

نرخ گذاری به روش اکسپوژر

حق بیمه روش اکسپوژر

نرخ گذاری روش بازده سرمایه

وردینگ قرارداد XL

وردینگ قرارداد را چه کسی تهیه می کند؟

مراحل تهیه وردینگ

روشهای محاسبه ذخیره حق بیمه عاید نشده

مشارکت در منافع (کارمزد منافع)

بردرو در قراردادهای اتکائی نسبی
مدرسین:

خانم پری میرزایی رضایی

فوق لیسانس حسابداری

کارشناس بیمه از سال 1364

سابقه تدریس بیمه های اتکائی در دانشکده بیمه اکو

مدیر صدورضمانتنامه و مدیر خسارت صندوق ضمانت صادرات ایران

عضو کمیته فنی صندوق ضمانت صادرات ایران به مدت بیش از شش سال

 

 

آقای لطف الله نکویی

از سال 1348 – 1350 اداره نظارت بر شرکتهای بیمه (اتکایی اجباری) شرکت بیمه ایران

از سال 1350 – 1379 بیمه مرکزی با سمت های:

رئیس اداره قبولی اتکائی

رئیس اداره واگذاری مجدد

مدیر بیمه های اتکایی

مدیر اتکایی اجباری

مدیر اتکایی بیمه های غیرباربری

سرپرست کمیته امور فنی

معاون فنی و عضو هیات عامل

معاون اتکایی و عضو هیات عامل

از سال 1380- 1382 عضو هیات مدیره شرکت بیمه توسعه

از سال 1382 – 1390 مدیرعامل بیمه اتکایی امین

مدرس بیمه اتکایی در دانشگاه های علامه ، تهران، آزاد، دانشکده امور اقتصادی

 زمان و مکان برگزاری:

در پایان به شرکت کنندگان گواهی‌نامه معتبر از طرف انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اعطا می‌شود.