سرفصل ها و سایر توضیحات:

سرفصل مطالب

دیدگاه استراتژیک در مدیریت ریسک

عوامل اصلی محاسبه حجمی ریسک

استراتژی ریسک

سطح قابل قبول ریسک

تقسیم ریسک از دیدگاه منشأ وقوع

چرخه مدیریت استراتژیک ریسک

سه اصل اساسی در تجزیه و تحلیل ریسک

ابزارهای شناسایی ریسک

ارزیابی ریسک

تکنیک های ارزیابی ریسک

ریسک از نظر ایمنی صنعتی

اهداف مديريت ريسك

اهم فرايند مديريت ريسك

ماتريكس ريسك

مطالعه موردی: تجزیه و تحلیل حالات خطا و اثرات ناشی از آن با رویکرد مدیریت ریسک در پالایشگاه گاز سرخون و قشم

 
مدرس:

آقای مجتبی سهرابی

کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بیمه دانشگاه ایالتی هارتفورد آمریکا

مشاور ارشد مدیر عامل بیمه ایران معین در رشته بیمه های انرژی

مدیر ریسک شرکت ملی نفت ایران جهت استقرار نظامنامهH.S.E

مشاور ریسک و بیمه شرکت پایانه های صادراتی مواد نفتی(O.T.C)

 زمان و مکان برگزاری:

در پایان به شرکت کنندگان گواهی‌نامه معتبر از طرف انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اعطا می‌شود.