سرفصل ها و سایر توضیحات:

سرفصل مطالب  

انواع قراردادهای غیر نسبی

قرارداد مازاد خسارت

تفاوتهای مازاد خسارت براساس هر ریسک با قرارداد مازاد خسارت فاجعه آمیز

قرارداد زیان بس

نرخ گذاری قراردادهای غیر نسبی

نرخ گذاری _ قرارداد XL ریسک

اطلاعات پرتفوء واگذاری برای اتکائی

نقطه سربسر

روشهای نرخگذاری قرارداد XL

حق بیمه روش اکسپوژر

وردینگ قرارداد XL

مراحل تهیه وردینگ

 
مدرس : پری میرزایی 

كارشناس مسئول روابط عمومي  ...تا رئيس اداره اتکائي مهندسي با پستهاي مختلف از 11 لغايت اسفند 1351 كارشناس بيمه اتکائي در بيمه مركزي ايران از سال

كارشناس بخش فني در صندوق ضمانت

  عضويت دركميته هاي فني، آموزش، مشاورين صندوق ضمانت صادرات ايران

نماينده صندوق ضمانت صادرات در كارگروه صادرات كشور

مشاور اتکائي شركت بيمه ملت 

عضو رسمي انجمن حرفه اي صنعت بيمه

مشاور ارزي و ضمانتنامه بانک ايران زمين

تدريس كليه دروس تخصصي بيمه به دانشجويان دوره هاي ليسانس و فوق ليسانس در دانشکده بين المللي اكو دانشگاه علامه طباطبائي

ترجمه مقاله هاي متعدد تخصصي در رشته بيمه  در نشريه تخصصي ٌ فصلنامه بيمه بيمه مركزي ايران ً

  ناظر فني كتاب منتشره توسط پژهشکده بيمه در زمينه بيمه ريسکهاي سياسي بين الملليزمان و مکان برگزاری:

در پایان به شرکت کنندگان گواهی‌نامه معتبر از طرف انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اعطا می‌شود.