سرفصل ها و سایر توضیحات:

سرفصل مطالب:


بخش اول سمینار: آشنایی با اکچوئری
مقدمه ای بر اکچوئری
کاربرد اکچوئری در صنعت بیمه
کاربرد اکچوئری در بیمه های زندگی
لزوم برآورد سودآوری بیمه های زندگی

بخش دوم سمینار: مراحل تحلیل سود آوری بیمه های زندگی با استفاده از اکچوئری
تحلیل هزینه های بیمه های زندگی (Expense Analysis)
تحلیل دوام بیمه های زندگی (Laps Analysis)
تحلیل سودآوری بیمه های زندگی (Profit Testing)
آنالیز حساسیت بیمه های زندگی (Sensitivity Analysis)

 

 

 
مدرسین:
احمدرضا ضرابیه
معاون طرح و برنامه و عضو هیأت مدیره، شرکت بیمه سامان
فوق لیسانس مالی


شیما آراء
مدیر اکچوئری و کارشناسی ریسک، شرکت بیمه سامان
دکتری ریاضی


ریحانه جناتی
رئیس اداره اکچوئری، شرکت بیمه سامان
فوق لیسانس اکچوئریزمان و مکان برگزاری:

14:00 الی 18:00

در پایان به شرکت کنندگان گواهی‌نامه معتبر از طرف انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اعطا می‌شود.