ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب

محمدمهدی مفتح در حاشیه جلسه علنی ديروز مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب کرد قانون آزمایشی بیمه شخص ثالث در سال 94 نیز به مدت یک سال دیگر تمدید شود.

ادامه مطلب

کتاب مجموعه قوانین و مقررات بیمه اجباري مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث، توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوري، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات تهیه شده است. این کتاب مشتمل بر عناوینی نظیر: قانون اصلاح قانون بیمه اجباري مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه؛ موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، قوانین و موافقت نامه هاي بین المللی مرتبط؛ آیین نامه ها و تصویب نامه هاي مرتبط؛ مصوبات شورايعالی بیمه؛ بخشنامه ها و دستورالعمل هاي قوه قضاییه؛ آراي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري؛ نظریات معاونت حقوقی ریاست جمهوري؛ نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه؛ زیرنویسهاي تنقیحی و توضیحی؛ واژه نامه؛ فهرستهاي راهنما؛ و... . می باشد که در بهمن ماه 1391 برای سومین بار و در 3000 نسخه به چاپ رسیده است.

این کتاب جهت بهره برداری علاقمندان و فعالان بیمه ای در این سایت قرار گرفته است و علاقمندان می توانند کتاب مذکور را از لینک زیر دانلود نمایند.

دانلود کتاب

ادامه مطلب

کتاب مجموعه قوانین و مقررات بیمه توسط اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات دفترریاست جمهوری تهیه شده است. این کتاب در سال 1385 برای سوین بار در 2000 جلد به چاپ رسید که مشتمل بر عناوینی نظیر: قوانین و آیین نامه ها؛ آیین نامه هاي مصوب شورايعالی بیمه؛ تصویب نامه ها و مصوبات شوراي اقتصاد؛ مصوبات شوراي عالی اداري، اساسنامه ها؛ فهرست تاریخی؛ زیرنویس هاي راهنما و ... می باشد.

علاقمندان جهت بهره برداری از این کتاب می توانند به لینک زیر مراجعه نمایند.

دانلود کتاب

ادامه مطلب