شرکت کنندگان آزمون صلاحیت حرفه ای سطح مقدماتی دوره نوزدهم از طریق لینک زیر می توانند کارنامه خود را دریافت نمایند.
ادامه مطلب
متقاضیان آزمون صلاحیت حرفه ای در دو سطح مقدماتی و عمومی از طریق لینک زیر می توانند کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت نمایند. *به همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی الزامی می باشد*
ادامه مطلب
آزمون صلاحیت حرفه ای (سطح مقدماتی) - دوره نوزدهم در تاریخ 10 خرداد 98 برگزار می گردد.
ادامه مطلب
آزمون صلاحیت حرفه ای سطح مقدماتی دوره نوزدهم مورخ 10 اسفند 97 لغو و برگزاری آزمون به 10 خرداد سال 97 منتقل شده است.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
آزمون صلاحیت حرفه ای سطح مقدماتی-(دوره هجدهم )و سطح عمومی(دوره ششم) 30آذر 97 برگزار گردید.
ادامه مطلب
داوطلبین آزمون صلاحیت حرفه ای سطح مقدماتی و سطح عمومی مورخ 30 آذر 97 از طریق لینک زیر می توانند کارت ورود به جلسه ی خود را دریافت نمایند.
ادامه مطلب
کارگاه خسارت بیمه های مسئولیت ویژه شبکه فروش مورخ 12 آذر سال 97 ساعت 9:30 صبح توسط انجمن حرفه ای صنعت بیمه در سازمان مدیریت صنعتی برگزار می گردد.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
آزمون صلاحیت حرفه ای (سطح مقدماتی) - دوره هجدهم 30 آذر سال 97 برگزار می گردد.
ادامه مطلب