سوال:

به نظر شما، علت نرخ شکنی توسط این شرکت ها چیست؟ وظیفه بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر در صنعت بیمه نسبت به این نرخ شکنی ها چیست؟ نرخ شکنی های صورت گرفته چه تاثیری بر شرکت های دیگر و فضای کسب و کار در صنعت بیمه دارد؟


 

جمع بندی نظرات:

1. علت نرخ شکنی توسط این شرکت ها چیست؟

•    جبران کمبود نقدینگی
•    نبود حاکمیت مدیریت ریسک بر شرکتها
•    استفاده از سود بانکی مبالغ بدست آمده درکوتاه مدت
•    بی مسئولیتی مدیران شرکتهای بیمه
•    اهمال وکم کاری بیمه مرکزی
•    عملكرد ضعيف نهاد نظارتي
•    شخص ثالث بعنوان ويترين شركتهاي بيمه اي
•     افزايش سهم بازار
•    توجه به سود سپرده گذاری به جای سود عملیاتی
•    وسیله ای جهت فروش رشته های بیمه ای دیگر
•    پشتوانه ضعیف مالی و تلاش درجهت بهبود آن
•    بجای اینکه در این رشته مدیریت ریسک نمایند. معیار تخفیف خرید سایر بیمه نامه ها می باشد تا مدیریت ایمنی ریسک خود این رشته
•    هنوز به مرحله بحران پرداخت خسارت نرسیده اند
•    به دلیل اینکه درکوتاه مدت فروش ثالث می تواند نقدینگی آن را تامین نماید.

 

2. وظیفه بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر در صنعت بیمه نسبت به این نرخ شکنی ها چیست؟
•    اجازه ندهد هیچ شرکتی ترکیب پرتفوی نامناسب داشته باشد
•    اجازه ندهد شرکتهابیشتر از ظرفیت مجازشان ثالث صادر کنند.
•    به توانگری شرکتها اهمیت بیشتری بدهد.
•    ارزش نهادن به سود عملیاتی شرکتها
•    ایجاد توسعه وگستردگی در بازار با کاهش انحصار بیمه ایران
•    نظارت بر قراردادهای گروهی شخص ثالث واجرای درست این قراردادها و جلوگیری از گروه سازی بدلیل اینکه مبنای ایجاد رقابت ناسالم میباشد
•    افزایش توانگری مالی شرکتها
•    صلاحیت فنی وحرفه ای مدیران