جمع بندی نظرات اتاق فکر شماره 8

(نرخ شکنی در صنعت بیمه)

 

 

اتاق فکر مجازی - شماره 9

شرکت بیمه توسعه به دلایل مختلف در شرایطی قرار گرفته است که از ادای تعهدات خود ناتوان می باشد. گروهی از مردم بدون اطلاع، از این شرکت بیمه نامه هایی خریداری کرده و امروز دچار خسارتهای سنگین شده اند. بعضی از بیمه گذاران در یک حادثه رانندگی مقصر بوده و قادر به پرداخت دیه خسارت دیده گان نمی باشند.
به نظر شما، در شرایط کنونی چه کسی می بایست خسارت بیمه گذاران را جبران نماید؟