خصوصي سازي صنعت بيمه در ايران موجب گرديد شمار ذينفعان شركتهاي بيمه كه قبل از آن عمدتا" بيمه گذاران و دولت را شامل مي گرديد، افزايش يافته و سرمايه گذاران خرد و كلان و اصولا" فعالان بازار سرمايه در زمره ذينفعان اين صنعت كه سابقه فعاليت آن در ايران بيش از هفتاد سال است قرار گيرند.


با عنايت به تحولات اخير در عرصه هاي بين المللي و توجه به رعايت حقوق كليه ذينفعان و حفاظت از منافع سهامداران با تديون اصول حاكميت شركتي و در نظر داشتن اين نكته كه شركتهاي بيمه به عنوان موسسات مالي و اعتباري پذيرنده ريسك  و يك پایگاه اجتماعی برای عموم مردم از نقطه نظر سلامت ساختار مالی و توانگري حائز اهميت بالاي هستند و بروز هرگونه مشکلات مالی و رسوایی در اینگونه شرکتها نه تنها سهامداران آنها را تحت تاثير قرار خواهد داد، بلکه بسیاری از افراد جامعه شامل بيمه گذاران و ساير ذينفعان از آن متاثر خواهند شد، لذا تدوین اصول حاکمیت شرکتی خاص برای شرکتهای بیمه به ويژه با عنايت به گسترش فعاليت شرکتهای بیمه خصوصی در چند سال اخیر و واگذاری بخش عمده سهام شرکتهای بیمه دولتی به بخش خصوصی و عموم مردم، امری است اجتناب ناپذير. بر اين اساس در اين مقاله سعي گرديد ضمن شرحي خلاصه بر اصول حاكميت شركتي با طرح مثال هاي مرتبط با فعاليت در صنعت بيمه، رويه ها و اصول جاري حاكميت شركتي در سازمان بين مللي OECD  و ساير كشورها مورد بررسي قرار گرفته و  با نتيجه گيري از طريق روش پنج سوالي موضع لوزم برقراري اصول حاكميت شركتي در ايران براي شركتهاي بيمه بيان تحليل شود.

جهت مطالعه متن کامل مقاله اینجا را کلیک نمایید.