مجمع عمومی سالانه انجمن حرفه ای صنعت بیمه روز دوشنبه مورخ 8/5/97 با حضور بیست نفر از اعضای رسمی تشکیل شد .

در ابتدا دکتر حجاریان مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه گزارش هیات مدیره به مجمع را قرائت نمود و اعضاء پیشنهاداتی به قرار زیر ارائه کردند:

1- ارائه گواهی افتخاری صلاحیت حرفه ای سطوح بالا به پیشکسوتان و کارشناسان با تجربه .

2- برگزاری همایش های خودمانی با حضور اعضای فعال انجمن با هدف شناسایی مشکلات صنعت بیمه و رائه راه کار برای آنها.

3 – برگزاری همایش های تخصصی با حمایت شرکتهای بیمه. .

4 - ارائه بیانیه توسط انجمن نسبت به مسائل روز.

6– بررسی جهت حل مشکلات مدیریتی کلان شرکتها و برقراری جلسات مشاور مدیریت برای شرکتها.

7 - جذب  عضو حقوقی توسط انجمن جهت تامین منابع مورد نیاز.

مقر گردید پیشنهادات اعضاء در هیات مدیره مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد .

سپس بازرس قانونی گزارش خود را در مجمع قرائت نمود و صورت های مالی را مطلوب ارزیابی نمود.

آنگاه گزارش هیات مدیره و صورتهای مالی به رای گذاشته شد و با رای مثبت همه حضار به تصویب مجمع رسید.

دستور بعدی مجمع انتخاب ، بازرس قانونی بود که آقایان ثبات و نوتاش به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شدند

و در انتها نیز روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انجمن انتخاب گردید‌.