شرکت کنندگان در آزمون صلاحیت حرفه ای (سطح مقدماتی)-دوره شانزدهم می توانند از طریق لینک زیر کارنامه خود را دریافت کنند.

دریافت کارنامه