آزمون صلاحیت حرفه ای سطح مقدماتی دوره شانزدهم در تاریخ 97/2/21 به طور همزمان در شهرهای : اصفهان ،تبریز، تهران ،شیراز، ساری،کرمان و مشهد برگزار گردید. داوطلبین در تاریخ 10 خرداد می توانند کارنامه خود را از سایت دریافت کنند.