کتاب انگلیسی برای فعالان صنعت بیمه ، با ارائه تصویری از جایگاه انگلیسی تخصصی در سیر تحولات بازار بیمه داخلی و ارتباط این تحولات با بازارهای بیمه خارجی ، می کوشدخواننده را به اهمیت بسیار زیاد توانمند شدن دراستفاده از متون بیمه ای انگلیسی آگاه کند. این کتاب توسط جناب آقای علی اعظم محمد بیگی عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه به انجمن اهدا شده است .

انگلیسی برای فعالان صنعت بیمه

نویسندگان:ابراهیم ایران نژاد ، علی اعظم بیگی

سرفصل ها:

1-دراهمیت استفاده از متون بیمه ای انگلیسی

2-عوامل تسهیل کننده یادگیری انگلیسی در حوزه بیمه

3-انواع متون انگلیسی در حوزه بیمه

4-انواع متون بیمه ای کاربردی

5-مزیت های متون بیمه ای کاربردی

6-یک روش کاربردی و خود آموز برای استفاده از متون بیمه ای کاربردی

7-معیارهای جستجووانتخاب متون بیمه ای کاربردی

8-چند تکنیک ساده برای تسهیل یادگیری واژگان جدید

9-تکلیف و تمرین در محل کار یا خانه