در این کتاب حدود 500 اصطلاح بیمه ای به کار رفته در قوانین و مقررات بیمه ای ایران گرد آوری شده که در چهار بخش در اختیار خوانندگان قرار گرفته است. این کتاب توسط جناب آقای علی اعظم محمد بیگی عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه به انجمن اهدا شده است .

 

نام کتاب:فرهنگ اصطلاحات بیمه

نویسندگان: علی محمد بیگی- مریم بیدارنیا- زهرا ابک

سر فصل ها:

راهنمای استفاده از فرهنگ اصطلاحات بیمه

فرهنگ اصطلاحات بیمه (فارسی- انگلیسی)

فرهنگ اصطلاحات بیمه ای مترادف

فرهنگ توصیفی اصطلاحات بیمه ای

فهرست قوانین و مقررات بیمه ای ایران

نمایۀ اصطلاحات بیمه ای مترادف