آزمون سطح مقدماتی دوره پانزدهم در شهرهای : اصفهان ،تبریز، تهران ،شیراز ،کرمان و مشهد روز جمعه مورخ 96/10/01 راس ساعت 14:00 به طور همزمان برگزار گردید .