گواهینامه صلاحیت حرفه ایاز جمله اهداف اساسی انجمن حرفه ای صنعت بیمه ایجاد محیطی مساعد برای رشد کارشناسان مستعد است که با گسترش استاندارد صلاحیت حرفه ای کارکنان و متخصصان صنعت بیمه کشور در کلیه سطوح و حوزه های فنی و اجرایی فراهم می شود.به عنوان اولین انجمن حرفه ای و مستقل در صنعت بیمه، ارتقای قابلیت های فنی اعضای انجمن نیز از اهداف اساسی است.

انجمن در چشم انداز خود بنیان گذاری ساختاری را قرار داده است که این مهم را محقق کند. این ساختار با ارزیابی متخصصان و اعطای گواهینامه حرفه ای معتبر که نشان دهنده قابلیت و دانش افراد در حوزه های تخصصی است ، هدف مورد نظر را تامین می کند.

گواهی صلاحیت حرفه ای به معنای انطباق دانش فنی و تخصصی افراد با استانداردهای فنی صنعت بیمه کشور است. در تدوین این استانداردها هم اصول و مبانی حرفه ای بین المللی حوزه های تخصصی مختلف در نظر است و هم قوانین و مقررات داخلی کشور.

 

اهداف گواهینامه :
• ارتقاء سطح تحليل، دانش تخصصي و صلاحيت حرفه اي فعالان بازار بیمه در راستاي ايجاد بازاري کارآمد و شفاف و حرفه اي
• تعيين استانداردهاي صلاحيت حرفه اي لازم براي فعاليت در نهادهاي بیمه ای در سطوح مختلف از طريق صدور، تعليق، لغو و تمديد گواهينامه هاي صلاحیت حرفه اي
• نظارت بر فعاليت دارندگان گواهينامه هاي صلاحیت حرفه اي و تدوين اصول اخلاقي حرفه اي
• تهيه بانک اطلاعاتي دارندگان گواهينامه هاي حرفه اي

مزایای گواهینامه:
اين گواهينامه ها در برگيرنده مزاياي متنوعي براي دارندگان و بهره برداران آن مي باشد:

براي داوطلب:

• کسب اعتبار بالاتر حرفه ای در کل صنعت

• کسب صلاحيت حرفه اي دربين فعالان بازار بیمه
• کسب مزيت رقابتي وبهبود در دورنما و پويايي شغلي
• فرصت دستيابي به جايگاه هاي شغلي بالاتر
• افزايش ارتباطات وامکان ورود به شبکه ارتباطي با افرادحرفه اي بازار بیمه
• امکان معرفي و شناسايي فرد به کارفرمايان و جامعه

براي کارفرما:
• افزايش صلاحيت حرفه اي ودانش بنگاه اقتصادي به شيوه اي اثربخش و کارا
• صرفه جويي در وقت و انرژي براي گزينش و بکارگماري افراد

براي جامعه:
• ارتقاي و بهبودسطح دانش حرفه اي فعالان صنعت بیمه
• کارايي وشفافيت هرچه بيشتر
• افزايش صلاحيت هاي عمومي افراد
• ايجادمعيارهايي براي افزايش سطح استاندارد فرآيندهاي کاري